ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
   สปริง >  สปริงกรวย


ตัวอย่าง

  สปริงกรวย

ค้นหาสปริงและสั่งงซื้อทางอีนเทอร์เนท


    ตัวแปลต่างๆของสปริงกรวย
  ตัวแปลทางวัตถุ
  • d (เส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น) ตัวเลขนี้บอกให้รู้ความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางของโลหะทีได้ใช้ทำสปริง
  • S (แกนกลาง) ตัวแปลนี้ตรงกับเส้นผ่านสูนย์กลางใหญ่ที่สุด ของแกนกลางที่จะใส่ในสปริง ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
  • De(ส้นผ่านสูนย์กลางนอกก้นใหญ่) : เป็น เส้นผ่านสูนย์กลางนอกของส่วนกว้างสุดของสปริง.ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้สำหรับตัวแปลนี้คือ+/- 2 % (กำหนด).
  • Ds(ส้นผ่านสูนย์กลางนอกก้นเล็ก) : เป็น เส้นผ่านสูนย์กลางนอกของส่วนเล็กสุดของสปริง.ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้สำหรับตัวแปลนี้คือ+/- 2 % (กำหนด).
  • H(ความห่าง) นี่คือความยาวเส้นผ่านสูนย์กลางน้อยมที่สุดของเนื้อที่ข้างในของสปริงที่สปริงสามารถทำงานในนั้นได้ ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
  • Ln (ความยาวเมื่อถุกบิบมากที่สุด): เป็น ความยาวหลังจากถุกบิบมากที่สุด. สำหรับส่วนใหญ่สปริงกรวย, ความยาวนี้จะสองเท่าเส้นผ่านสูนย์กลางของเส้นสปริง. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ+/- 2 % (กำหนด).
  • L0(ความยาวธรรมดา) ความยาวธรรมดาเป็นความยาวของสปริงที่ยังไม่ได้บิบ หรือหลังจากการบิบครั้งแรก (ถ้าต้องการ) ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
  • R (ความแข็ง) ตัวแปลนี้กำหนดความสามารถทนทานการบิบ หน่วย 1 DaN/mm = 10 N/mm ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =/-15%(กำหนด)
  • L1&F1 (ความยาวตรงกับพลัง F) พลัง F1 ตรงกับความยาว L1 ที่คิดได้จากสูตรนี้ F1 = (L0-L1) * R จากนั้นสามารถคิดความยาว.L1 ได้ L1 : L1 = L0 - F1/R
  วัสดุ
  • (เสต็นเหล็ก) 18/8 ตามมาตรฐาน Z10 CN 18.09
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 873 009 975    แผนทีเวบ