ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
   สปริง > สปริงบิบอัด


ตัวอย่าง

 สปริงบิบอัด

ค้นหาสปริงและสั่งงซื้อทางอีนเทอร์เนท


         เชินค้นหาสปริงและสั่งงซื้อโดยตรง

สปริงบิบของบริษัทวาแนลได้ทำจากโครเมียนและซิลิคอน จะมีความแข็งและความทนทานดีที่สุด


  สปริงเคลือบลังกะสี

สปริงเคลือบลังกะสีลังกะสีมีอยู่ในคลังพัสดุ สปริงชนิดนี้มีตัวแปลเท่ากับสปริงเหล็ก มันสามารถป้องกันการกร่อนดีกว่าและถุกกว่าสปริงเสต็นเหล็ก


ตัวแปลของสปริงบิบอัด
  ตัวแปลทางวัตถุ
 • d (เส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น) ตัวเลขนี้บอกให้รู้ความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางของโลหะทีได้ใช้ทำสปริง
 • S (แกนกลาง) ตัวแปลนี้ตรงกับเส้นผ่านสูนย์กลางใหญ่ที่สุด ของแกนกลางที่จะใส่ในสปริง ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • Di (เส้นผ่านสูนย์กลางใน) เอาความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางนอก ลบกับ 2 เท่าของเส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • De(เส้นผ่านสูนย์กลางนอก) เอาความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางนอก บวกกับ 2 เท่าของเส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • H(ความห่าง) นี่คือความยาวเส้นผ่านสูนย์กลางน้อยมที่สุดของเนื้อที่ข้างในของสปริงที่สปริงสามารถทำงานในนั้นได้ ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • P(ก้าว)ความห่างเฉลี่ยระหว่าง 2 ม้วนของสปริงที่ทำงานตลอด ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ (กำหนด)
 • Lc (ความยาวเมื่อถุกบิบมากที่สุด) ความยาวหลังจากถุกบิบมากที่สุด ตัวแปลนี้จะอยู่ข้างขวาของภาพ ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • Ln (ความยาวที่อนุมัติ):ความยาวมากสุดที่อนุมัติหลังจากถูกม้วนมากที่สุด. ถ้าถูกม้วนมากไปกว่าการอนุมัติ, สปริงคงจะผิดรูปแบบ (ผิดรูปแบบโดยที่ไม่สามารถซ่อมแซมเนื่องจากผลกระทบของพลัง) ในส่วนใหญ่กรณีต่างๆ, สปริงไม่ถูกทำให้ผิดรูปแบบLn = Lc + Sa với Saเป็นผลความยาวน้อยที่สุดในขอบเขตยืดหดระหว่างบรรดาวงดี
 • L0(ความยาวธรรมดา) ความยาวธรรมดาเป็นความยาวของสปริงที่ยังไม่ได้บิบ หรือหลังจากการบิบครั้งแรก (ถ้าต้องการ) ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • (จำนวนม้วน) จำนวนม้วนของสปริง (ภาพสปริงข้างๆมี 6 ม้วน) เอาขำนวนทั้งหมดของม้วนไปลบกับ 2 ม้วนหัว จะได้จำนวนม้วนที่ทำงาน
 • R (ความแข็ง) ตัวแปลนี้กำหนดความสามารถทนทานการบิบ หน่วย 1 DaN/mm = 10 N/mm ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =/-15%(กำหนด)
 • L1&F1 (ความยาวตรงกับพลัง F) พลัง F1 ตรงกับความยาว L1 ที่คิดได้จากสูตรนี้ F1 = (L0-L1) * R จากนั้นสามารถคิดความยาว.L1 ได้ L1 : L1 = L0 - F1/R
 • (ทำให้คม) จะให้รู้ว่าสปริงนี้ได้ทำให้คมไหม
 • รหัส :แต่ละสปริงจะมีรหัสเดียว: ชนิด. (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 100). วัสดุ. สำหรับสปริงบิบ, ชนิดตรงกับตัวอักษรC. วัสดุตรงกับตัวอักษรA, I, N et S.บอกจำนวนรอบม้วน. ยกตัวอย่าง: รหัส C.063.090.0100.A คือสปริงบิบที่มีเส้นผ่านสูนย์กลางนอก 6,3 mm, สายสเทนเหล็กที่มีเส้นผ่านสูนย์กลาง0,9 mm และมีความยาวธรรมดา10 mm.
  วัสดุ
 • A(เส้นเปียอโน) เหล็กตามมาตรฐาน EN แบบ 10270-1 SH
 • (เสต็นเหล็ก) 18/8 ตามมาตรฐาน Z10 CN 18.09
 • N (เส้นเคลือบลังกะสี): เส้นเหล็กเคลือบลังกะสีใช้ทำสปริง
  ลัษณะ
 • หัว สปริงทุกอันต้องมีม้วนต่อกับหัว 2 ข้าง
 • (ความแข็ง) ความคลาดเคลือน ที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 251 363 3033    แผนทีเวบ