ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
   สปริง >  สปริงเกลียว


ตัวอย่าง

  สปริงเกลียว

ค้นหาสปริงและสั่งงซื้อทางอีนเทอร์เนท


       ตัวแปลต่างๆของสปริงเกลียว
  ตัวแปลทางวัตถุ
 • d (เส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น) ตัวเลขนี้บอกให้รู้ความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางของโลหะทีได้ใช้ทำสปริง
 • Dd (แกนกลาง) :ตัวแปลนี้ตรงกับเส้นผ่านสูนย์กลางมากที่สุดของแกนอันหนึ่ง ที่สามารถนำเข้าไปในสปริง. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ+/- 2 % (กำหนด)
 • Di (เส้นผ่านสูนย์กลางใน): เพื่อคำนวณเส้นผ่านสูนย์กลางในของสปริง เอาความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางนอก ลบกับ 2 เท่าของเส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น. ระหว่างการใช้งาน, เส้นผ่านสูนย์กลางในอาจจะลดลงเท่ากับเส้นผ่านสูนย์กลางของแกน. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =/-2%(กำหนด)
 • De (เส้นผ่านสูนย์กลางนอก): เพื่อคำนวณเส้นผ่านสูนย์กลางในของสปริง, เอาเส้นผ่านสูนย์กลางในบวกกับ 2 เท่าของเส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น. ระหว่างการใช้งาน, เส้นผ่านสูนย์กลางนอกของสปริงจะลดลง. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =/-2% ด้วยตัวผิดพลาดคือ+/- 0,1 mm
 • L0 (ความยาวธรรมดา): หมายเห็ตุ ความยาวธรรมดาจะลดลงระหว่างการใช้งาน. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =+/-2%(กำหนด)
 • Ls (ความยาวกิ่ง): ความยาวนี้ได้วัดจากสูนย์กลางของตัวสปริงถึงหัวของขา. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ =+/-2%(กำหนด)
 • An (มุมใหญ่สุด): มุมหมุนใหญ่สุด(คิดเป็นองศา)ของสปริงเกลียว. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ + /-15องศา(กำหนด)
 • Fn (พลังมากที่สุด): เป็นพลังมากที่สุดที่สามารถกระทบมกับหัวกิ่งสปริง. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • Mn (กำลังการหมุนรอบมากที่สุด) : กำลังการหมุนรอบมากที่สุดที่สามารถเกิดมา (Newton * mm). ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • R (คาวมแข็งมุม) : ตัวแปลนี้กำหนดความยืด ของสปริงในการใช้งาน. หน่วยหลักของความแข็งมุมคือnewton * mm/องศา. ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • A1 & F1 & M1 :(มุมกำลังการหมุนรอบหรือมุมพลัง) :สูตรต่อไปนี้ให้คำนวนมุมตามกำลังการหมุนรอบ A1 = M1/R. เพื่อคำนวนกำลังการหมุนรอบเมื่อมีพลัง, ใช้สูตร: M = F*Ls
 • ตำแหน่งธรรมดาของกิ่ง: มึ 4ตำแหน่งธรรมดาของกิ่ง: 0, 90, 180 หรือ 270 องศา(ดูภาพข้างบน).
 • แนวม้วน ถ้าแนวม้วนเป็นขวาจะทำให้สปริงเกรียวกลับทางกับทางเข็มนาฬิกา ถ้าแนวม้วนเป็นซ้ายจะทำให้สปริงเกรียวตรงทางกับทางเข็มนาฬิกา 2ชนิดนี้มีตัวอย่างอยู่
 • รหัส :แต่ละสปริงจะมีรหัสเดียว:ชนิด. (De * 10) . (d * 100) . (N * 100). สำหรับสปริงที่มีแนวม้วนด้านขวา, ชนิดตรงกับตัวอักษรD. สำหรับสปริงที่มีแนวม้วนด้านซ้าย, ชนิดตรงกับตัวอักษรG. ตัวอักษรNบอกจำนวนวง. ยกตัวอย่าง: รหัส D.028.020.0350 คือสปริงเกลียวที่มีแนวม้วนด้านขวา, เส้นผ่านสูนย์กลางนอก 2,8 mm, สายสเทนเหล็กที่มีเส้นผ่านสูนย์กลาง0,9 mm และมี 3,5 วง
  วัสดุ
 • (เสต็นเหล็ก) 18/8 ตามมาตรฐาน Z10 CN 18.09
  ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้
 • มุมอิสระ : +/- 15 องศา
 • ความยาวกิ่ง : +/- 3 %
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 873 009 975    แผนทีเวบ